BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với chế bản in phim

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 23568/CT-HTr ngày 29/9/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuếGTGT đối với chế bản in phim. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 19 Điều 1, khoản 1Điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫngiảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinhdoanh gặp khó khăn hướng dẫn như sau:

điều 1 Giảm 50% mức thuế suấtthuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quyđịnh tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sauđây:

19 . In, trừ in tiền. "

“Điều 3. Tổ chức thực hiện vàhiệu lực thi hành

1 Thông tư này có hiệu lực thihành sau 45 ngày kể từ ngày ký và ápdụng đối với hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều1 Thông tư này từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009"

Tại Điều 14 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật xuất bản, quy định:

'1. Hoạt động in xuất bản phẩmbao gồm chế bản, in và gia công sau in" .

Căn cứ quy định trên, Tổng cụcThuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công vănsố 23568/CT-HTr ngày 29/9/2011: Từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009 hoạtđộng chế bản in phim được giảm 50% thuế suất thuế GTGT (50%x10%).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn