BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2590/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời fax công văn số 424/HQQN-NV ngày 28.4.2006 về việc phân loại bộ cơ đầu VCD có mắt đọc và bộ cơ đầu DVD có mắt đọc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng bộ cơ đầu VCD hoặc DVD có mắt đọc thuộc nhóm 85.22, mã số 8522.90.93.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc