B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2590/TCT-CS
V/v Trả lời Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vậtliệu xây dựng Lâm Đồng.
(Địa chỉ: 17B, Phù ĐổngThiên Vương, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 21/2015/CV-ct y ngày 05/2/2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đề nghị giải đáp vướng mắcvề chi phí thanh lý tài sản cố định (TSCĐ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối vớiTSCĐ là máy móc, thiết bị:

- Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biênbản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hóa đơn muaTSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mi TSCĐ phải được phân loại, đánh sốvà có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từngđi tượng ghi TSCĐ và được phản ánhtrong sổ theo dõi TSCĐ.

2. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theonguyên giá, s hao mònlũy kế và giá trị còn lại trên s sách kế toán:

Giá trị còn lại trên skế toán của TSCĐ

=

Nguyên giá của tài sản c định

-

Số hao mòn lũy kế của TSCĐ

3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quảnlý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hànhvà trích khu haotheo quy định tại Thông tư này.”

- Tại khoản 6, Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính quy định về thu nhập khác như sau:

6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản,thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giy tờ có giá khác.

Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu đượctừ việc chuyn nhượngtài sản, thanh tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyn nhượng, thanh lý tại thời đim chuyn nhượng, thanh lý và các khoản chiphí được trừ liên quan đến việc chuyn nhượng, thanh lý tài sản”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo nội dung nêu tạicông văn số 21/2015/CV-Cty ngày 05/2/2015 của Công ty thì trường hợp Công ty cótài sản cố định cần thanh lý, nhưng thực tế chưa thanh lý vì chưa có người muathì chưa được áp dụng quy định tại khoản 6, Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTCnêu trên. Công ty phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản TSCĐ theo quy địnhtại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

2. Đi vớiTSCĐ là phần bệ đỡ, móng máy:

- Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BộTài chính quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điu này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóađơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

- Tại khoản 5, Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BộTài chính quy địnhvề thu nhập khác nhưsau:

5. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản,thanh lý tài sản (trừ bất động sản) các loạigiy tờ có giá khác. Khoản thu nhập nàyđược xác định bằng (=) doanh thu thu được do chuyn nhượng tài sản, thanh tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sn chuyn nhượng, thanh ghi trên s sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng,thanh và các khoản chi phí được trừ liênquan đến việc chuyển nhượng thanh lý tài sản.

- Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính quy định:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

b) Khon chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khon chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịchvụ từng lần có giá trị từ 20 triu đng tr lên (giá đã bao gm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứngtừ thanh toán không dùng tiền mặt”

- Tại khoản 6, Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác.

- Tại tiếta, khoản 1 Điu 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tàichính quy định về xác định nguyên giá đối với tài sản cố định hữu hình mua sắm như sau:

“…

Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyn sửdụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặchủy bỏ đ xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đt phi xác định riêng và ghi nhận là TSCĐvô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chun theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; nguyên giá củaTSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sảndỡ bỏ hoặc hủy bỏ được x lý hạch toán theo quy định hiện hành đi với thanh lý tài sản cố định.”

Trường hợp các bệ đỡ, móng máy do Công ty tự xây dựng và đượcquản lý, theo dõi là một tài sản cố định riêng biệt. Theo nội dung nêu tại côngvăn số 21/2015/CV-ct y nêu trên thì do phải lắp đặt, bố trí lại hệ thống dâychuyền sản xuất với công nghệ mới nên phải đập bỏ, tháo dỡ toàn bộ bệ đỡ, móngmáy. Khi phá dỡ, thanh lý TSCĐ là bệ đỡ, móng máy mà chưa khấu hao hết, phầnchênh lệch còn thiếu do chưa tríchkhu hao hết và phnchi phí phá dỡ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật,doanh nghiệp được tính vào chi phí hp lý khi xác định thuếthu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vậtliệu xây dựng Lâm Đồng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Vụ PC - TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn