BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2591/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại cầu trục

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 555/HQBD-NV ngày 24.4.2006 của Cục Hải quan Bình Dương về mã số mặt hàng linh kiện cầu trục của Công ty TNHH DHE-DEMAG, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu chi tiết, linh kiện rời không đồng bộ của cầu trục (nhập không đầy đủ các chi tiết của cầu trục) thì Tổng cục đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan Bình Dương là thực hiện phân loại theo điểm 2.2 mục I phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính: phân loại theo mã số cho từng linh kiện/chi tiết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện./.Nơi nhận
:
- Như trên;
- Các Trung tâm PTPL;
- Cục KTSTQ, Thanh tra, Cục ĐTCBL;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc