BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2591/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Ngày 14/4/2015 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV /2015 của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang về lậphóa đơn khi cơ quan thi hành án bán tài sản thihành án dân sự, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung nêu công văn số 03/CV /2015 của Chi nhánh Côngty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang và hồ sơ gửi kèm thì:

- Ngày 13/3/2015 Cục thuế tỉnh BắcGiang có công văn số 567/CT-TTTHT trả lời Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sentại Bắc Giang với nội dung: Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giangmua tài sản đảm bảo tiền vaydo Chi cục Thi hành án huyện TânYên là chủ thể bên bán. Chi cục Thi hành án huyện Tân Yên là tổ chức không kinhdoanh bán đấu giá tài sản đảm bảo tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGTsẽ không được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ. Chi cục Thi hành án huyện Tân Yên cótrách nhiệm cung cấp đầy đủ các văn bản, giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều106 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 để làm thủ tụcđăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quyđịnh của pháp luật.

- Tuy nhiên Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang nhận có ýkiến: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nhận định tài sản mà Chi nhánh Công ty Hoa Sen mua bán đấugiá là tài sản đảm bảo tiền vay là không đúng trước khi Chi cụcthi hành án dân sự huyện Tân Yênkê biên bán đấu giá thì tài sản này không th chấp, cầm cố cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, cũng khôngđảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ khác.

Như vậy ý kiến Cục thuế tỉnh Bắc Giang và ý kiến Chi nhánhCông ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang là khác nhau. Do đó Tổng cục Thuế đềnghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang liên hệ với các cơ quan chức năng khác trên địabàn (cơ quan thi hành án, Ngân hàng nhà nước tại tỉnh Bắc Giang...) đ làm rõ tài sản mà Chi nhánh Công tyHoa Sen mua bán đấu giá có phải là tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hay không để báo cáo Tổngcục và có kiến nghị xử lý cụ thể phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn HoaSen tại Bắc Giang và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn