BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2591/TCT-PCCS
V/v: In quảng cáo trên vé xem phim tự in

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần Điện ảnh 212
Đ/c: 212 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10- 06/CV-212 ngày 31/5/2006 của Công ty cổ phần điện ảnh 212 về đề nghị được in quảng cáo vào mặt sau của vé xim phim tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1b, Mục V Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn có quy định: "Mẫu hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế, mẫu hóa đơn phải có các chỉ tiêu như: tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hóa đơn… Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể đưa vào mẫu hóa đơn".

Căn cứ vào quy định nêu trên và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001467 của Công ty cổ phần Điện ảnh 212 thì Công ty được in quảng cáo sản phẩm cho khách hàng vào mặt sau vé xem phim. Việc thực hiện quảng cáo phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về quảng cáo hiện hành, đồng thời công ty có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động quảng cáo này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Điện ảnh 212 được biết và liên hệ với Cục thuế TP. HCM để thực hiện việc đăng ký in bổ sung vé xem phim có nội dung quảng cáo mặt sau./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương