VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2591/VPCP –KTN
V/v: đầu tư dự án đường liên vùng thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
(địa chỉ: đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, tỉnh Đồng Nai)

Xét đề nghị của Công ty trách nhiệmhữu hạn Hyosung Việt Nam (công văn số HSVN - 201111 ngày 18 tháng 4 năm 2011)gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị được gặp mặt làm việc về việc đầu tưdự án đường liên vùng thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Đề nghị quý Công ty làm việc với BộGiao thông vận tải, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểCông ty trách nhiệm hữu hạn Hyosung Việt Nam và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- UBND tp Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (18b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý