VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2591/VPCP-QHQT
V/v hợp tác với LB Nga

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:

Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 33)

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (công văn số 22/BC-BCĐ33 ngày 16 tháng 4 năm 2002), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo 33 bàn thống nhất với Phân ban Việt Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga về phương thức, đầu mối hợp tác với phía Nga trong lĩnh vực này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản