BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/BTNMT-TCMT
V/v: áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ủyban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo thông tin phản ánh từ các tổ chức xã hội, cơ quanthực thi pháp luật và báo chí, trong thời gian qua, việc xử lý các hành vi viphạm liên quan đến các loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếmđược ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP còn gặp nhiềulúng túng và chủ yếu áp dụng hình thức xử phạt hành chính đối với các hành vi viphạm với các loài động vật thuộc Danh mục này. Trongvăn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các hành vi vi phạm liên quanđến các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp,quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định nêu trên sẽ áp dụng quyđịnh tại Điều 190 Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luậthình sự quy định về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mụcloài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Chính vì vậy, để tăng cường thực hiện Luật Đa dạngsinh học năm 2008, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loàinguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ cũng như thực thi hiệu quả Điều 190Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự quy địnhvề tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp,quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, BộTài nguyên và Môi trường đề nghịỦy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nộidung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật có liênquan triển khai, áp dụng đúng quy định tại Điều 190, Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Bộ luật hình sự sửa đổinăm 2009 đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèmtheo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, các hành vi săn bắt,giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loàinguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộphận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó phải truy cứu trách nhiệm hìnhsự bất kể số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật.

2. Khuyến cáo các cơ quan chức năng tại địa phươngkhông tiến hành bán đấu giá, phát mại đối với tang vật là các loài động vậthoặc sản phẩm của loài động vật nguy cấp,quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị thu giữ trong các vụ vi phạm pháp luật có liênquan. Hướng dẫn các cơ quan thực thi pháp luật vận dụng và xử lý tang vật theoquy định tại Nghị định160/2013/NĐ-CPCụ thể là:

(i) Các cá thể còn sống chỉ được phép tái thả lạinơi sinh sống tự nhiên phù hợp hoặc chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ nếu ốmyếu hoặc bị thương;

(ii) Các cá thể chết trong quá trình cứu hộ sẽ đượcchuyển giao cho cơ quan khoa học, cơ sở đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàngchuyên ngành để nghiên cứu, lưu giữ, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng hoặctiêu hủy đối với các cá thể bị chết dobệnh dịch hoặc không thể xử lý được bằng biện pháp nói trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợpchặt chẽ của quý Cơ quan ./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu VT, TCMT. VA200.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến