BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/BTNMT-VP
V/v phát hành lại văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyênvà Môi trường đã ký ban hành 03 thông tư gồm: (1) Thông tư số 31/2014/TT-BTNMTban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất; (2)Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phươngpháp thăm dò phóng xạ; (3) Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹthuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện.

Do sơ suất trong quá trình phát hành, tại Điều 1của 03 thông tư nêu trên thiếu số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Bộ Tài nguyên vàMôi trường xin phát hành lại 03 thông tư nêu trên (kèm theo công văn) để các cơquan thay thế và gửi lại Bộ Tài nguyên và Môi trường 03 thông tư thiếu số quychuẩn đã nhận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo vàmong nhận được sự phối hợp của các cơquan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: PC, KHCN, ĐCKS, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Thế Cường