TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Asia Alliance Partner Việt Nam Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1Mã số thuế: 0307266507

Trả lời văn thư số 0022016/CV ngày 09/03/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 1 11/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sungĐiều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điu 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ tng ln có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

….

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động thuê người nước ngoài để phục vụ sản xuất kinh doanh có phát sinh chi phí làm giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài (các khoản chi này được quy định tại hợp đồng lao động) có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp ghi tên, địa ch, mã số thuế Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:-Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 1;
- Lưu: VT, TTHT.

483-11809168/2016 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga