BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/TCT-TNCN
V/v xử lý số thuế đã khấu trừ hộ cá nhân nhận cổ tức nhưng chưa nộp NSNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 3152/UBCKNN-PTTT ngày 26/5/2014 của Uỷ ban Chứngkhoán Nhà nước đề nghị hướng dẫn việc xử lý đối với số thuế thu nhập cá nhân (TNCN)từ cổ tức hiện đang còn tạm giữ tại Công ty chứng khoán. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế như sau: "Khấu trừthuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộpvào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả thu nhập"

Tại tiết 1.2.2, điểm 1, mục II, phần D Thông tư số84/2008/TT-BTC hướng dẫn về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn nhưsau: "Trước mỗi lần trả lợi tức cổ tức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chứccó trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác địnhbằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%"

Tại tiết d, điểm 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTChướng dẫn về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau: "Tổchức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thunhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản9, Điều 26 Thông tư này."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu Tổ chức phát hành (TCPH)thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông thì TCPH có trách nhiệm khấu trừ, kêkhai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Luật thuếTNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với cổ phiếu của TCPH đã lưu ký tại Trung tâm lưu kýchứng khoán thì trước khi trả cổ tức cho các cổ đông, TCPH có trách nhiệm khấutrừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn nêu trên. Các thànhviên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán có trách nhiệm trả số tiền cổ tứccòn lại (sau khi đã khấu trừ thuế TNCN) cho cổ đông.

Trường hợp trước ngày 01/10/2013, nếu Công ty chứng khoánlà thành viên lưu ký đã khấu trừ số tiền thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tưkhi trả hộ cổ tức cho Tổ chức phát hành thì phải có trách nhiệm kê khai, nộpthuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Công ty chứng khoán có trách nhiệm chuyểncho TCPH chứng từ nộp thuế làm cơ sở chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước biếtvà hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn