VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/VPCP-QHQT
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tạicông văn số 964/BC-BNG-LS ngày 21 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện Chỉthị 1737/CT-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cưra nước ngoài trong tình hình hiện nay theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng