VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2592/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 2846/NHNN-HTQTngày 16 tháng 04 năm 2010 về việc gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại choDự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Hiệp định Viện trợ không hoàn lại(TF056904) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua WB để chuẩn bị Dự án “Pháttriển cấp nước đô thị Việt Nam giai đoạn 2” đến hết ngày 02 tháng 10 năm 2010,như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tụcvới WB cho việc gia hạn trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ