BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------

Số: 2593/TCHQ-GSQL

V/v: phân loại hàng hóa “gậy golf và các thiết bị chơi golf dùng để rèn luyện thể chất”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 691/HQHN-NV ngày 07/5/2010 của Cục Hải quan TP. Hà Nội nêu vướng mắc về phân loại đối với mặt hàng do Xí nghiệp cơ khí Quang Trung nhập khẩu khai báo hải quan là “gậy golf và các thiết bị chơi golf dùng để rèn luyện thể chất” thuộc tờ khai hải quan 2187/NKD /T01E02 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với ý kiến đề xuất về việc phân loại hàng hóa của Cục Hải quan TP. Hà Nội nêu tại công văn số 691/HQHN-NV dẫn trên. Mặt hàng “gậy golf và các thiết bị chơi golf dùng để rèn luyện thể chất” không phân loại là thiết bị đồng bộ, được phân loại theo từng mã số và mức thuế suất của mặt hàng cụ thể phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, tp;
- Cục Thuế XNK, Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn