BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2593 TM-CSTNTN
V/v điều kiện kinh doanh chiết nạp gas

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Sở Thương mại - Du lịch Ninh Thuận

Ngày 21 tháng 6 năm 2001, Sở có công văn số 74/TMDL hỏi về điều kiện kinh doanh chiết nạp khí đốt hóa lỏng (gas), Bộ Thươngmại có ý kiến như sau:

1. Khí đốt hóa lỏng là mặt hàng rất dễ gây cháynổ nên được xếp vào danh mục mặt hàng kinh doanh có điều kiện, Bộ đã ban hànhThông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 hướng dẫn các điều kiện kinh doanhkhí đốt hóa lỏng đối với các cửa hàng bán lẻ.

2. Việc quy định các điều kiện về kho bể, vậnchuyển, chiết nạp, đóng chai gas dạng rời thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước vềsản xuất - kỹ thuật công nghiệp, do đó đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ kỹthuật chuyên ngành; không thuộc lĩnh vực lưu thông tiêu thụ; đề nghị Sở Thươngmại - Du lịch liên hệ, làm việc trực tiếp với Bộ Công nghiệp để nhận được sựchỉ đạo, hướng dẫn các điều kiện tại các khâu nói trên./.

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CSTNTN
Hoàng Thọ Xuân