BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2595/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
-
Công ty TNHH NL.
(Đ/c: Thị trấn Trà Ôn, H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời công văn số 166/CT-KTT ngày 27/03/2015 của Cục Thuếtỉnh Vĩnh Long v việc thuế GTGTđối với hoạt động gia công, chế tác vàng, bạc để xut khu củaCông ty TNHH NL, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định:“Khai bổsung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, ngườinộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì đượckhai bổ sung h sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộphồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp củatháng, quý có saisót, đồng thời tổng hợp s liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuếnăm thì chỉ khai b sung h sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung h sơ quyết toán thuế năm làm giảm s thuế phải nộp nếu cần xác định lại s thuế phải nộp của tháng, quý thìkhai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tin chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyền công b quyết định kim tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sởngười nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế đượckhai b sung, điều chỉnh:

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khaithuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kim tra thanh tra thì người nộp thuế được khai b sung, điều chỉnh và phải nộp tiềnchậm nộp theo quy định…

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiếnxử lý của Cục Thuếtỉnh Vĩnh Longtại công văn số 166/CT-KTT như sau: Nếu Công ty TNHH NL có hoạt động gia côngchế tác đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấutrừ thì được áp dụng thuế suất 0% đối với xuất khẩu. Do đó, Công ty TNHH NL đượcphép kê khai điều chỉnh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và Công tyTNHH NL được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn