VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2595/VPCP-NC
V/v triển khai mở rộng Dự án sản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Công an

Xét báo cáo của Bộ Công an tại vănbản số 106/BC-BCA ngày 12 tháng 3 năm 2013 và ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bảnsố 2310/BTP-PLHSHC ngày 25 tháng 3 năm 2013 về việc triển khai mở rộng Dự ánsản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ýkiến như sau:

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 về Chứng minhnhân dân và Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 vềChứng minh nhân dân, theo hướng bỏ thông tin họ và tên cha, họ và tên mẹ trongChứng minh nhân dân. Việc xây dựng, ban hành Nghị định thực hiện theo trình tự,thủ tục rút gọn của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủtrong Quý II năm 2013.

2. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổsung các Nghị định trên, không triển khai mở rộng Dự án sản xuất, cấp và quảnlý Chứng minh nhân dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- UBND TP Hà Nội;
- Tổng cục VII (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL;
- Lưu VT, NC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ