BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2596 TCT/NV6
V/v Khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Gia Việt Dũng
(122 Tây Sơn, Q.Đống Đa-Hà Nội)

Trả lời công văn số 213 ngày 02/6/2003 của Công ty TNHH Gia Việt Dũng về khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 15/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

“Tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, về nguyên tắc phải đảm bảo 2 yêu cầu sau:

- Tài sản cố định phải đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

- Tài sản cố định phải được sử dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo ra thu nhập chịu thuế và trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định hiện hành (Chế độ quản lý, trích khấu hao TSCĐ ban hành theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)”.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp công ty được tổ chức, cá nhân khác cho mượn đất (mặt bằng), sau đó công ty tự đầu tư xây dựng trụ sở hay cửa hàng kinh doanh, thì chi phí đầu tư xây dựng tài sản đó thuộc Tài sản cố định, về nguyên tắc đơn vị được hạch toán tài sản cố định và được trích khấu hao theo quy định. Để xác định tài sản cố định đó thuộc quyền sở hữu của công ty hay của tổ chức, cá nhân cho mượn, Công ty phải xuất trình hợp đồng mượn mặt bằng và các chứng từ liên quan đến đầu tư xây dựng. Nếu hồ sơ xây dựng và các chứng từ liên quan đến đầu tư xây dựng (hợp đồng thi công, hoặc hoá đơn mua vật tư..) đứng tên tổ chức, cá nhân cho mượn mặt bằng thì công ty không được tự hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương