ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2596/UBND-XD
V/v ủy quyền trong đầu tư xây dựng và phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch

Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã.

Căncứ Điều 40 Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căncứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chínhphủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căncứ điểm 1.2 khoản 1 mục IV phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhànước;

Căncứ ý kiến thống nhất của tập thể UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban sáng ngày07/12/2007;

Xétđề nghị của liên ngành Sở Xây dựng - Sở Kế hoạch Đầu tư - Sở Giao thông vận tải- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính - Sở Công nghiệp tạiBiên bản cuộc họp số 01 ngày 27/11/2007 kèm theo văn bản số 368/SXD ngày28/11/2007 của Sở Xây dựng;

Xétđề nghị của liên ngành Sở Kế hoạch Đầu tư - Sở Xây dựng - Sở Tài chính - SởGiao thông vận tải - Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn - Sở Tư pháp - Kho bạcNhà nước tỉnh - UBND thị xã Kon Tum tại Biên bản cuộc họp ngày 14/11/2007 kèmtheo văn bản số 1852/SKHĐT-TĐ ngày 14/11/2007 của Sở Kế hoạch Đầu tư;

Xétđề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 2079/CV-STC ngày 26/11/2007;

Đểtạo điều kiện thuận lợi trong triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự ántrên địa bàn đối với các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBNDtỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1.Ủy quyền cho Sở Kế hoạch Đầu tư quyếtđịnh đầu tư xây dựng các công trình có mức đầu tư không lớn hơn 01 (một) tỷđồng.

2.Ủy quyền cho Sở Tài chính phê duyệtquyết toán dự án hoàn thành có mức đầu tư không lớn hơn 07 (bảy) tỷ đồng.

3.Ủy quyền cho chủ đầu tư xem xét giahạn hợp đồng với thời gian không quá 1/3 thời gian hợp đồng đã ký. Ngoài thờihạn này, chủ đầu tư báo cấp có thẩm quyền xem xét sau khi có ý kiến của Sở Kếhoạch Đầu tư.

4.Về thẩm định, phê duyệt dự toán chiphí quy hoạch:

4.1.Giao các sở chuyên ngành thẩm định,phê duyệt dự toán chi phí lập mới, điều chỉnh các dự án quy hoạch, các đề án sựnghiệp thuộc ngành mình quản lý.

4.2.Giao UBND các huyện, thị xã thẩmđịnh, phê duyệt dự toán chi phí các dự án quy hoạch cấp xã do mình làm chủ đầutư (quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngành, lãnh thổ; quy hoạch kế hoạch sửdụng đất …). Nếu các huyện, thị xã không đủ điều kiện và năng lực thẩm định thìđề nghị các sở chuyên ngành thẩm định trước khi phê duyệt.

UBNDtỉnh Kon Tum báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã biếtthực hiện.

Cácvăn bản trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, XD, NL, VX, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban