công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 2599 TC/HCSN NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2003
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHCN NĂM 2003

Kínhgửi: Các Bộ, cơ quan Trung ương

Ngày 14 tháng 01 năm2003 Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 72/BKHCN-KH về việc hướng dẫn nộidung kế hoạch khoa học công nghệ năm 2003 của Bộ/Tổng cục; về việc này, sau khicó ý kiến phản ánh của một số Bộ, cơ quan Trung ương, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

1. Theo quy định tại Điều 21, 24 của Luật Ngân sách nhà nướchiện hành; Điều 24, 51 Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi (số 01/2002/QH11 củaQuốc hội); Điều 14 Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ"Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quanngang Bộ" thì Bộ Khoa học và Công nghệ không có chức năng hướng dẫn dựtoán kinh phí, định mức phân bổ kinh phí cho các Bộ, cơ quan Trung ương. Do vậyviệc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 72/BKHCN-KH ngày 14/1/2003hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động khoa học vàcông nghệ của các Bộ, cơ quan Trung ương là không đúng quy định của Nhà nước.

2. Đối với kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đã giaocho các Bộ, cơ quan Trung ương:

a. Đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước: Căncứ vào tổng dự toán kinh phí của các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và côngnghệ cấp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Bộ, cơ quan Trungương phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc sau:

- Đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệmvụ khoa học và công nghệ kết thúc trong năm.

- Ưu tiên bố trí kinh phí đối với các đề tài, dự án, nhiệmvụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp.

- Phân bổ cho các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và côngnghệ mới, theo kế hoạch và tiến độ thực hiện trong năm.

Đồng thời gửi báo cáo phân bổ cho Bộ Tài chính, Bộ Khoa họcvà Công nghệ, chi tiết theo đơn vị, từng đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học vàcông nghệ với các nội dung: Thời gian thực hiện, tổng kinh phí được cấp có thẩmquyền phê duyệt, tổng kinh phí đã bố trí luỹ kế đến 31/12 năm trước, số kinhphí bố trí thực hiện trong năm nay, số kinh phí còn lại phải bố trí tiếp cácnăm sau.

b. Đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ:

Các Bộ, cơ quan Trung ương quyết định phân bổ và có quyềnđiều chỉnh chi tiết kinh phí cho các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và côngnghệ cấp Bộ trong phạm vi tổng dự toán chi ngân sách được giao, phù hợp với mụctiêu kế hoạch được duyệt.

Đối với các khoản kinh phí thường xuyên, bao gồm: chi lương,chi hoạt động bộ máy, chi nghiên cứu thường xuyên cơ sở, các khoản chi thườngxuyên khác phân bổ theo biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêngmức chi lương và hoạt động bộ máy, phân bổ theo mức 13 triệu đồng/người/năm,cộng với tiền lương tăng thêm theo chế độ của năm 2001 và năm 2003.

Khi phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệcho các đơn vị trực thuộc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương ghi rõ:

- Tổng số kinh phí chi thường xuyên.

- Tổng số kinh phí chi không thường xuyên (kinh phí thựchiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp bộ, kinh phí tăng cường năng lựcnghiên cứu, chống xuống cấp cơ sở vật chất, mua sách báo, kinh phí chi bằngngoại tệ,...).

Đồng thời gửi báo cáo phân bổ cho Bộ Tài chính với các nộidung nêu trên, chi tiết theo từng đơn vị.

Các Bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp chung toàn bộ kinh phísự nghiệp khoa học và công nghệ theo nội dung công việc và theo mục lục ngânsách nhà nước gửi Bộ Tài chính để theo dõi và làm căn cứ cấp phát kinh phí.