BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố HồChí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Thư hỏi ngày 09/04/2015 của Ông NguyễnĐình Phát hỏi về chính sách thuếGTGT (bản photocopy kèm theo công văn này). Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm b, Điểm d Khoản 4 Mục II chương II Nghị quyết số 34/2007/NQ-CPngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định về giải pháp tài chính đối với dự án táiđịnh cư tại chỗ:

“b) Chủ đầu tư dự án được áp dụng thuế suất, thuế thu nhậpdoanh nghiệp là 10% trong 15 năm, kể từkhi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuếphải nộp trong 09 năm tiếp theo; đối với din tích nhà phục vụ tái địnhcư ti chỗ không thuộc diện phải np thuế giá tr gia tăng:

d) Đối với những trường hợp không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, nếu cácchủ sở hữu đó bán căn hộ cũ thuộc quyền sở hữu của mình cho chủ đầu tư để chuyn đến nơi ở khác thì được miễn các loại thuế liên quan tớiviệc mua bán căn hộ cũng như thuế thu nhập cá nhân (nếu có);”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn tại Nghquyết số 34/2007/NQ-CP ngày03/7/2007 của Chính phủ, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để hướng dẫn ngườinộp thuế thực hiện theo quy định.

2. Đ nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ràsoát để báo cáo Tổng cục về tình hình thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ trên địa bànthành phố, cụ thể:

- Có bao nhiêu dự án cải tạo, nâng cấp nhà chung cư trên địa bàn thành phốđã được thực hiện theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ.

- Tỷ lệ hoán đổi khi chủ đầu tư trảlại nhà mới cho người dân.

- Cục thuế rà soát cụ thể hai (02) dự án cải tạo nhà chung cư để báo cáocác nội dung: Việc tính thuế GTGT đầu ra của chủ đầu tư (đề nghị báo cáo rõ: chủđầu tư tính thuế GTGT đối với toàn bộ diện tích nhà trả lại cho người dân haychỉ tính thuế GTGT phần diện tích chênh lệch tăng thêm (phần chênh lệch giữa diệntích nhà mới và diện tích nhà trả lại tương ứng phần nhà đã thu hồi của ngườidân)); việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chủ đầu tư (chủ đầu tư kêkhai khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào hay chỉkê khai tương ứng phần diện tích bán ra (hoặccho thuê) chịu thuế GTGT)...

- Các vướng mắc khác về thuế GTGT (nếu có) trong quá trình chủ đầu tư thựchiện theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ.

- Ý kiến đề xuất của Cục thuế.

Báo cáo của Cục thuế gửi về Tổng cục Thuế trước ngày20/7/2015.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
-
V PC-TCT;
- Ông Nguyễn Đình Phát;
(7.23 Cao ốc B Ngô Gia Tự, Phường 3, Q.10,
TP. HCM)
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân