BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2599TC/HCSN
V/v Hướng dẫn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2003

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi Các Bộ, cơ quan Trung ương.

Ngày 14 tháng 01 năm 2003 Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 72/BKHCN-KH về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học công nghệ năm 2003 của Bộ/Tổng cục; về việc này, sau khi có ý kiến phản ánh của một số Bộ, cơ quan Trung ương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 21, 24 của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành; Điều 24, 51 Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi (Số 01/2002/QH11 của Quốc hội); Điều 14 Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ” thì Bộ Khoa học và Công nghệ không có chức năng hướng dẫn dự toán kinh phí, định mức phân bổ kinh phí cho các Bộ, cơ quan Trung ương. Do vậy việc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 72/BKHCN ngày 14/01/2003 hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động khoa học công nghệ của các Bộ, cơ quan Trung ương là không đúng quy định của Nhà nước.

2. Đối với kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đã giao cho các Bộ, cơ quan Trung ương:

a. Đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước: Căn cứ vào tổng dự toán kinh phí của các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Bộ, cơ quan Trung ương phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc sau:

- Đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc trong năm.

- Ưu tiên bố trí kinh phí đối với các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới, theo kế hoạch và tiến độ thực hiện trong năm.

Đồng thời gửi báo cáo phân bổ cho Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, chi tiết theo đơn vị, từng dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các nội dung: Thời gian thực hiện, tổng kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng kinh phí đã bố trí lũy kế đến 31/12 năm trước, số kinh phí bố trí thực hiện trong năm nay, số kinh phí còn lại phải bố trí tiếp các năm sau.

b. Đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ:

Các Bộ, cơ quan Trung ương quyết định phân bổ và có quyền điều chỉnh chi tiết kinh phí cho các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong phạm vi tổng dự toán chi ngân sách được giao, phù hợp với mục tiêu kế hoạch được duyệt.

Đối với các khoản kinh phí chi thường xuyên, bao gồm: chi lương, chi hoạt động bộ máy, chi nghiên cứu thường xuyên ở cơ sở, các khoản chi thường xuyên khác phân bổ theo biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng mức chi lương và chi hoạt động bộ máy, phân bổ theo mức 13 triệu đồng/người/năm, cộng với tiền lương tăng thêm theo chế độ của năm 2001 và năm 2003.

Khi phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ cho các đơn vị trực thuộc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương ghi rõ:

- Tổng số kinh phí chi thường xuyên.

- Tổng số kinh phí chi không thường xuyên (kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp bộ, kinh phí tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp cơ sở vật chất, mua sách báo, kinh phí chi bằng ngoại tệ....).

Đồng thời gửi báo cáo phân bổ cho Bộ Tài chính với nội dung nêu trên, chi tiết cho từng đơn vị.

Các Bộ, cơ quan trung ương tổng hợp chung toàn bộ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ theo nội dung công việc và theo mục lục ngân sách Nhà nước gửi Bộ Tài chính để theo dõi và làm căn cứ cấp phát kinh phí./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp