BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/BXD-KHCN
V/v Áp dụng QCVN 06: 2010/BXD .

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng ĐạiMỗ

Theo đề nghị tại công văn số 06/12/COMA6 -BQLDA ngày 09/01/2012của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ về việc vướng mắc trong việc áp dụngQCVN 06:2010/BXD trong thiết kế công trình, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháycho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn đã quy địnhcác yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiệnkỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bốtrí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớnhơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).

Đối với những trường hợp đặc biệt có yêu cầu giảm bớt một sốquy định trong quy chuẩn này, cần có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giảipháp bổ sung, thay thế, và luận chứng này phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnhsát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Mục 1.1.7 của Quychuẩn này.

Về kiến nghị của công ty đối với tòa nhà CT1 và CT2,3 tại đường70 thuộc địa phận xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, việc thiết kế buồng thang N3 thaythế buồng thang N1 cần phải đảm bảo các yêu cầu như đối với buồng thang N1trong bất cứ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suất dương trongbuồng thang. Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảmbảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu Vụ KHCN, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa