BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho dự án toà nhà văn phòng HUD-TOWER.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 84/HUD-CLĐT ngày 14/01/2009 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thịvề việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án Toà nhà văn phòng HUD-TOWERtại lô đất 2.4-NƠ, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Căn cứ các quyđịnh tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt độngxây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận áp dụng các tiêuchuẩn xây dựng nêu trong Công văn số 84/HUD-CLĐT ngày 14/01/2009 của Tổng Côngty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cho dự án nêu trên.

- Việc áp dụng các tiêu chuẩnnày phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệmthu công trình; các số liệu về điều kiện tự nhiên (gió bão, giông sét, độngđất…) phục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các tiêu chuẩn hiệnhành của Việt Nam.

Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư pháttriển nhà và đô thị triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
Nguyễn Trung Hoà