BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 26/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng hệ số giảm giá HĐ theo các Thông tư của Bộ XD

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BắcGiang

Trả lời Văn bản số 53/SKH-TĐDA ngày 22/01/2009 của Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về áp dụng hệ số giảm giá hợp đồng khi thực hiệncác Thông tư của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để thực hiện chủ trương chế độ chính sách của Nhà nước khitiền lương, giá cả nguyên liệu, vật liệu thay đổi, Bộ Xây dựng đã ban hành cácThông tư (Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008) hướng dẫn điều chỉnh dự toán, giá hợp đồng xâydựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước. Căn cứ nội dungcủa các Thông tư chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá trị hợp đồng. Về nguyên tắc nếutrong hợp đồng được ký kết giữa các bên có nội dung giảm giá thì chi phí xâydựng bổ sung do điều chỉnh giá cũng phải áp dụng hệ số giảm giá này (trừ trườnghợp khối lượng phát sinh chưa có đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc khối lượngphát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì haibên tiến hành thoả thuận để bổ sung vào hợp đồng ký kết làm cơ sở điều chỉnhgiá trị hợp đồng).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, trong quá trình thựchiện còn vướng mắc trao đổi với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang để tổ chức thựchiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh