BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 26/BXD-KTXD
V/v: chi phí thí nghiệm vật liệu trong công tác san lấp mặt bằng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khíLong Phú - Sông Hậu

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 10/LPSH-KTKH ngày07/01/2010 của Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu - Tậpđoàn Dầu khí Việt nam về chi phí thí nghiệm vật liệu trong công tác san lấp mặtbằng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp chi phí thí nghiệm vật liệu trong công tác sanlấp mặt bằng vượt chi phí trực tiếp phí khác quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình, như nêu trong công văn số 10/LPSH-KTKH ngày07/01/2010 thì chủ đầu tư căn cứ khối lượng công tác thí nghiệm và khối lượngcông tác thuộc các khoản mục chi phí trực tiếp khác như bơm nước, vétbùn...được nghiệm thu phù hợp với thực tế tại hiện trường và yêu cầu thí nghiệmvật liệu của công trình để phê duyệt dự toán chi phí làm căn cứ thanh toán; vềnguyên tắc, không trái hồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật về đầu tư xâydựng công trình.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khíLong Phú - Sông Hậu - Tập đoàn Dầu khí Việt nam tổ chức thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Dầu khí Việt nam;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤTRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh