BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/BXD-KTXD
V/v Nhà thầu phụ trong hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Hằng An

Trả lời công văn số 181/KHDA-2010 ngày 16/12/2010 của Công ty Cổ phần xây dựng Hằng An về việc Nhà thầu phụ tronghợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại điểm c, khoản 1, Điều 46 Nghịđịnh số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt độngxây dựng đã quy định: “Nhà thầu chính hoặc tổng thầu không được giao lại toànbộ công việc theo hợp đồng cho nhà thầu phụ thực hiện”.

2. Trường hợp Quý Công ty nêu tạicông văn số 181/KHDA-2010 :

Nếu hợp đồng thuộc các dự án đầu tưxây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thì khi Công ty Cổ phần Xây dựngHằng An trúng thầu và giao toàn bộ công việc cho Công ty TNHH Một thành viênHằng An Kiên Giang thi công với hình thức thầu phụ và được chủ đầu tư chấpthuận là trái với quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng trong hoạt độngxây dựng.

Nếu hợp đồng xây dựng thuộc các dựán sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước thì không bắt buộc phải thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,Công ty Cổ phần Xây dựng Hằng An căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh