BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/BXD-KTXD
V/v: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyênliệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008,văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xâydựng. Qua ý kiến của một số Bộ, ngành, địa phương và quá trình kiểm tra, theodõi tình hình biến động giá vật liệu xây dựng, đến nay giá nguyên liệu, nhiênliệu và vật liệu xây dựng đang có chiều hướng giảm giá, Bộ Xây dựng đề nghị cácBộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước chỉ đạo các chủ đầu tưthực hiện các nội dung sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giánguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do biến động giá bao gồm cả trườnghợp tăng và giảm giá vật liệu xây dựng. Hiện nay giá nguyên liệu, nhiên liệu vàvật liệu xây dựng đang có chiều hướng giảm, vì vậy việc điều chỉnh giá vật liệuxây dựng cũng phải điều chỉnh giảm. Phương pháp điều chỉnh giá theo hướng dẫntại phụ lục Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD Nghiêm cấmviệc thông đồng làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

2. Đối với các hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợpđồng theo giá điều chỉnh thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nộidung hợp đồng ký kết giữa các bên. Trường hợp trong hợp đồng có nội dung chưarõ thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ (nội dung điều chỉnh, phạm vi điềuchỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh) để thực hiện việc điềuchỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơquan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cácTập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét,giải quyết./.

Nơi nhận:
Như trên;
Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang