BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/BXD-QLN
V/v: Trả lời Công ty Luật Logos

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Luật Logos
Địa chỉ: Phòng 604A, tầng 6, Diamond Plaza,
34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 06/3/2009, Công ty Luật Logos có Văn bản số 01/2009/OL-MOC đề nghị hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu côngtrình xây dựng cho một phần nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Về việc mua một phần nhà nhiều tầng có mục đích sử dụnghỗn hợp

a) Đối với tổ chức trong nước

Trường hợp tổ chức trong nước thông qua sàn giao dịch bấtđộng sản mua một phần nhà nhiều tầng (có thể phân chia riêng biệt) có mục đíchsử dụng hỗn hợp của Chủ đầu tư; khai thác kinh doanh theo đúng quy định trongdự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sởhữu công trình xây dựng. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựngghi rõ tên tổ chức đó, mục đích sử dụng và ghi diện tích đất xây dựng toà nhàđó với hình thức sử dụng chung.

b) Đối với tổ chức nước ngoài

Pháp luật về kinh doanh bất động sản không có quy định tổchức nước ngoài được mua công trình xây dựng để khai thác sử dụng.

2. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựngkhi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, phân chia sản phẩm

Tại khoản 2, Điều 22 của Luật kinh doanh bất động sản quyđịnh: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, công trình xâydựng thông qua sàn giao dịch bất động sản”. Trường hợp trong khi Chủ đầu tưtriển khai xây dựng nhà nhiều tầng có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đốitác để phân chia sản phẩm là một phần nhà này thì đối tác chỉ được hưởng lợinhuận từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh, không được cấp riêng giấy chứng nhậnquyền sở hữu công trình xây dựng đối với phần nhà nêu trên vì đây không phải làtrường hợp mua bán bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bấtđộng sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Luật Logosnghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà