BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/BXD-VLXD
V/v: xác nhận công nghệ mới, công nghệ cao sản xuất gạch BLock bê tông nhẹ, cách âm, cách nhiệt.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần tập đoàn ATA

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17/ CV-ATA ngày 20/3/2009của Công ty Cổ phần tập đoàn ATA về việc đề nghị Bộ xác nhận dây chuyền côngnghệ sản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp: nhẹ, cách âm, cách nhiệt là côngnghệ mới và công nghệ cao. Sau khi nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy, nghiên cứucông nghệ và thiết bị để sản xuất gạch Block bê tông khí mà quý Công ty đấu tư,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công nghệ sản xuất gạch Blook bê tông khí dùng thiết bịchưng áp là công nghệ mới, công nhệ cao đã được áp dụng ở các nước phát triển,hiện nay các doanh nghiêp ở nước ta bắt đầu nghiên cứu áp dụng.

Sản phẩm gạch Block bê tông khí của Công ty làm ra với chấttạo khí là bột nhôm có nhiều ưu điểm so với gạch đất sét nung và các loại vật liệuxây hiện nay như: Không dùng đất sét để sản xuất, không ô nhiễm môi trường, sửdụng phế liệu công nghiệp làm nguyên liệu, vật liệu nhẹ có thể tính toán giảmkết cấu móng, sản phẩm có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. Sản phẩm gạch Blockbê tông khí này đáp ứng được yêu cầu trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngànhcông nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008. Bộ Xây dựng xácnhận dây chuyền công nghệ sản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp là công nghệmới và công nghệ cao, sản phẩm gạch Block bê tông khí của công ty Cổ phần tậpđoàn ATA sản xuất là vật liệu nhẹ, cách âm, cách nhiệt.

Căn cứ vào Luật khuyến khích đầu tư trong nước, và các quyđịnh hiện hành, quý công ty làm tiếp các thủ tục cần thiết để được hưởng chínhsách ưu đãi trong đầu tư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT Tp Hà Nội
- Lưu VP, VLXD

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung