BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 260/BXD-HTKT
V/v công tác QLNN về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Ngày 04/02/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộXây dựng, Nghị định số 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại cácNghị định này, Chính phủ đã quy định các cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngànhXây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị, khucông nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: kết cấu hạtầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, côngviên cây xanh, nghĩa trang, rác thải trong đô thị, khu công nghiệp, khu chếxuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật),trong đó:

- Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năngquản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi cả nước;

- Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu,giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhànước về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định của Chính phủ, ngày 16/12/2008, Bộ Xây dựngvà Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộcUBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vựcquản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng. Trong đó, đã hướng dẫn chi tiết về chứcnăng, nhiệm vụ cụ thể của Sở Xây dựng trong việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnhthực hiện chức năng quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật.

Cho đến nay, đa số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngđã thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và BộNội vụ, đã tiến hành rà soát, điều chuyển, phân giao cho Sở Xây dựng là cơ quanchuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện toàn bộ chứcnăng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, thànhphố.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưathực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và BộNội vụ, vẫn giao một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹthuật (ví dụ như: quản lý nhà nước đối với hè, đường đô thị; cấp nước, thoát nước,công viên, cây xanh trong đô thị…) cho các Sở khác ngoài Sở Xây dựng. Điều đóđã dẫn đến việc không bảo đảm quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương,gây nên tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các Sở, không xácđịnh rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở trong công tác quản lýnhà nước về hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, có thể gây nên những khó khăn, phiềnphức cho các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dântrong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng, cung cấp, khai thác, sử dụng, duy tu,bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Như vậylà trái quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính, đó là: tinhgiản bộ máy, thu gọn đầu mối, giảm bớt thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế mộtcửa, đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương…

Trên thực tế, trong quá trình triển khai các Nghị định số17/2008/NĐ-CP và số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND TP. Hà Nội và UBND TP. HồChí Minh cũng đã có các văn bản kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép đượcphân giao một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật choSở Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải), nhưng Thủ tướng Chínhphủ đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nói riêng,các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước nói chung, phải thựchiện đúng các quy định của Chính phủ (văn bản số 1943/VPCP-TCCB ngày 27/3/2008và số 2512/VPCP-TCCV ngày 21/4/2008 của Văn phòng Chính phủ).

Nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảoquản lý thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương về lĩnh vực hạ tầngkỹ thuật (một trong những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngànhXây dựng), Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chấm dứt việc phân giao các nhiệm vụ quản lý nhà nướctrong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cho các Sở khác ngoài Sở Xây dựng;

- Khẩn trương tiến hành rà roát, quyết định chuyển giao toànbộ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạtầng kỹ thuật mà trước đó đã phân giao cho các Sở khác (nếu có) về Sở Xây dựng,đảm bảo chỉ duy nhất Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu,giúp UBND tỉnh, thành phố thực hiện toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhànước về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, thành phố; đồng thời báo cáo kếtquả thực hiện về Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ trước ngày 31/4/2009 để tổng hợp, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng thông báo để các địa phương được biết và triểnkhai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân