BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 260/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải đáp pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH TM&DV Việt Cổ Thành
130/C92 Phạm Văn Hai, F2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 03/CVVP ngày 17/01/2005của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều17 và khoản 2 Điều 38 của Bộ luật Lao động, khi cho nhiều người lao động thôiviệc do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ doanh nghiệp phải công bố danh sách,trao đổi nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và báo cho cơ quan quản lýnhà nước về lao động địa phương biết. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quanquản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới quyếtđịnh cho người lao động thôi việc. Trong trường hợp này doanh nghiệp không phảibáo trước với người lao động.

Trong trường hợp chưa có tổ chứccông đoàn cơ sở, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện theo trình tự và thủ tục nêutrên, trừ việc trao đổi nhất trí với tổ chức công đoàn cơ sở.

2. Trường hợp người sử dụng laođộng và người lao động thỏa thuận ký hợp đồng lao động với thời hạn 12, 13, 14tháng… đến 36 tháng là đúng với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của Bộ luậtLao động.

Đề nghị quý Công ty thực hiện đúng cácquy định của pháp luật lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng