BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 260/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 2872/CT-KKKT ngày 19/11/2008 của CụcThuế tỉnh Trà Vinh về thuế suất thuế GTGT mặt hàng cơm dừa sấy khô, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT;

Điểm 2.10 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dấn mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá:"Sản phẩm trồng trọt chăn nuôi; thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắtchưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, bóc vỏ, phơi, sấy khô, ướpđông, ướp muối ở khâu kinh doanh thương mại".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

Dừa quả được tách vỏ, gọt sạch vỏ, nấu chín, xay nhuyễn,được sấy khô thành sản phẩm cơm dừa sấy khô áp dụng thuế suất 5%.

Các trường hợp trước đây người bán đã xuất hoá đơn tính thuếGTGT theo thuế suất 10% đối với mặt hàng cơm dừa sấy khô và đã kê khai nộp thuếngười mua đã kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế theo mức thuế suất ghi trên hoáđơn thì không điều chỉnh lại.

2. Về thuế TNDN: cơ sở kinh doanh được ưu đãi thuế TNDN nếuđáp ứng các điều kiện theo hướng dẫn tại mục I, mục II phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp và cơ quan thuếcăn cứ tình hình cụ thể của doanh nghiệp để áp dụng ưu đãi về thuế TNDN theoquy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương