BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 260/TCT-TNCN
V/v khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ông Victor Vũ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 120115 ngày 12/01/2015 của ông Victor Vũ tiếp tụcvướng mắc về vấn đề khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài vàosố thuế phải nộp tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27/8/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3628/TCT-TNCNtrả lời Ông về việc khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại Mỹ vào số thuếthu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam.

Ngày 13/11/2014 Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 9739/CT-TNCN hướng dẫn Ông về việc thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam do Ôngkhông phát sinh thu nhập tại nước Mỹ.

Đề nghị ông Victor Vũ căn cứ vào các tài liệu, chứng từ chứngminh liên quan đến thu nhập, số thuế phải nộp, số thuế đã nộp tại Việt Nam và Mỹ(nếu có) và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Victor Vũ được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh