THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 260/TTg-NN
V/v chỉ định thầu nhập khẩu vắc xin cúm gia cầm năm 2008

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạivăn bản số 333/BNN-TY ngày 14 tháng 02 năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vănbản số 899/BKH-QLĐT ngày 12 tháng 2 năm 2008 và Bộ Tài chính tại văn bản số 1563/BTC-HCSN ngày 4 tháng 02 năm 2008 về việc chỉ định thầu nhập khẩu vắc xincúm gia cầm năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết địnhvà chịu trách nhiệm việc chỉ định thầu nhập khẩu khoảng 250 triệu liều vắc xincúm gia cầm để tiêm phòng đợt 1 năm 2008 theo quy định hiện hành.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện nhậpkhẩu số lượng vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng đợt 2 năm 2008 theo đúng quyđịnh của pháp luật hiện hành về đấu thầu./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, NC, TH, V.I, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải