ỦY BAN DÂN TỘC
--------------
V/v: phối hợp cung cấp các đề án, dự án kêu gọi tài trợ cho vùng dân tộc và miền núi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về thực hiện chính sách dân tộc, những năm qua các tổ chức, các nhà tài trợ quốc tế đã có những đóng góp hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi và đã được các cấp, các ngành chức năng phối hợp thực hiện có hiệu quả.
Để có căn cứ và cơ sở kêu gọi, tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế trong giai đoạn tiếp theo, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét lựa chọn và cung cấp các dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã được phê duyệt trên địa bàn. Căn cứ vào đề án, dự án của các tỉnh, thành phố cung cấp, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, xây dựng phương án và kế hoạch vận động các tổ chức trong và ngoài nước giúp đỡ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Các đề án, dự án đề nghị gửi về Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy ban Dân tộc, 80 - Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội trước tháng 9 năm 2012 (bản mềm gửi về theo địa chỉ: [email protected] [email protected]).
Ủy ban Dân tộc mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/cáo);
- Các Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Các Vụ, Đơn vị thuộc UBDT (P/hợp cung cấp tài liệu và thực hiện);
- Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố (P/h và t/h);
- Lưu: VT, HTQT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan