ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/UBND-LDCS
V/v Quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụngnghĩa trang, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 14/2010/QĐ-UBNDngày 16/4/2010 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bànThành phố Hà Nội; Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 quy định chínhsách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

Sau gần 2 năm thực hiện Quyết địnhsố 14/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND công tác quản lý, sử dụngnghĩa trang và thực hiện chính sách hỏa táng tại các quận, huyện, thị xã đã cónhiều chuyển biến tích cực, kết quả đạt được như sau:

1. Kế hoạch thực hiện năm 2011:

- Theo kết quả rà soát năm 2011,toàn Thành phố có 2.434 nghĩa trang nhân dân, với 1.902.898 mộ. Tổng diện tíchđất còn trống trong nghĩa trang là 6.355.657 m2. Trong tổng số nghĩatrang có 1.112 nghĩa trang có tổ quản trang (chiếm 45,69%); Có 217 nghĩa trangđang xây dựng dự án mở rộng (1.260.157 m2); 322 nghĩa trang đang xâydựng dự án mở rộng (865.349 m2).

- Theo số liệu báo cáo của cácquận, huyện, 7 tháng đầu năm 2011 toàn thành phố đã thực hiện được 2.267 ca hỏatáng với kinh phí: 7.308 triệu đồng. Các đơn vị thực hiện tốt như: Ba Đình: 387ca, Hoàn Kiếm: 283 ca, Hoàng Mai: 299 ca, Đông Anh: 283 ca. Ngoài mức hỗ trợcủa thành phố, huyện Đông Anh còn hỗ trợ thêm kinh phí để khuyến khích hỏatáng, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tỷ lệ hỏa táng đạt trên 30%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,vẫn còn một số tồn tại:

- Việc thực hiện Quy chế quản lý vàsử dụng nghĩa trang nhân dân tại các quận, huyện còn hạn chế, nhiều nghĩa trangkhông có tổ quản trang, không có bộ phận chuyên trách về vệ sinh môi trường.Còn nhiều mộ nằm ngoài nghĩa trang (mộ lâu năm, vô chủ…) gây ảnh hưởng đến mỹquan, môi trường và xây dựng nông thôn mới.

- Số hố mộ còn trống và diện tíchđất trống trong nghĩa trang không nhiều, phần lớn các nghĩa trang thuộc cácquận nội thành đã quá tải phải đóng cửa (ngừng tiếp nhận mộ) hoặc đang cóphương án di dời, trong khi nhu cầu phục vụ an táng tại các địa phương ngàycàng tăng lên gây sức ép về mặt quy hoạch, mở rộng nghĩa trang.

- Việc vận động tuyên truyền trongnhân dân hưởng ứng thực hiện “táng văn minh” của một số quận, huyện chưa đượcchú trọng, như: hỗ trợ kinh phí, vận động nhân dân, tổ chức hội, đoàn thể thamgia…

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm2012:

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quảcông tác quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và chính sách hỏa táng trên địabàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thựchiện một số nội dung sau:

a. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyếtsố 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nôngthôn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010– 2015.

- Đưa nội dung quy hoạch quản lý,sử dụng nghĩa trang vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địaphương.

- Đối với các quận, huyện, thị xãđang xây dựng dự án mở rộng nghĩa trang (bao gồm các nghĩa trang do cấp thôn,làng quản lý và nghĩa trang cấp xã, phường quản lý) phải tuân theo quy hoạchxây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tuân thủ các quy định của phápluật về xây dựng, kích thước, kiểu dáng mộ, bia mộ và các công trình hạ tầng,kỹ thuật; Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện đúng Quy chế quản lývà sử dụng nghĩa trang nhân dân được quy định tại Quyết định số 14/2010/QĐ-UBNDngày 16/4/2010, cụ thể như:

- Thực hiện quy hoạch và sử dụngđất trong nghĩa trang hợp lý, kích thước mộ đúng quy định, tránh lãng phí đất;xây tường rào bao quanh nghĩa trang; không được mai táng, cải táng bên ngoàinghĩa trang.

- Đối với các phần mộ nằm ngoàinghĩa trang: Các phần mộ chưa cải táng, sau khi cải táng phải di chuyển vàotrong nghĩa trang; Các phần mộ không rõ nhân thân: Yêu cầu UBND cấp xã tìmhiểu, xác định lại thông tin và có kế hoạch di chuyển vào trong nghĩa trang;Các phần mộ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường xung quanh: Yêucầu UBND cấp xã vận động, yêu cầu thân nhân di chuyển vào trong nghĩa trang.

- Đối với các nghĩa trang hiện cótại các quận, cần hạn chế dần việc hung táng, chôn lấp một lần, để tiến hànhđóng cửa nghĩa trang. Đặc biệt là các nghĩa trang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đếnmôi trường xung quanh, cần có kế hoạch đóng cửa, di dời nghĩa trang. Kiểm soát,không cho phép thành lập mới mở rộng nghĩa trang của các gia đình, dòng họ.

- Bố trí cán bộ quản trang và cánbộ chuyên trách về vệ sinh môi trường trong nghĩa trang. Yêu cầu các nghĩatrang tiến hành lập và lưu giữ hồ sơ thông tin cơ bản của người được táng. Cósổ theo dõi hoạt động táng, lưu giữ tro cốt theo thời gian. Các nghĩa trangphải có quy định chi tiết về hoạt động trong nghĩa trang được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

- Hàng năm khen thưởng các tập thể,cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang. Định kỳ 6 tháng(trước ngày 20/6), cuối năm (trước ngày 10/12) tổng hợp báo cáo UBND Thành phố(qua Sở Lao động – TB&XH để tổng hợp) kết quả thực hiện quản lý, sử dụngnghĩa trang trên địa bàn.

c. Thực hiện chính sách hỗ trợ hỏatáng:

- Tăng cường công tác tuyên truyềnvận động nhân dân thực hiện các hình thức táng văn minh, chính sách khuyếnkhích hỏa táng, hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện chế độ báo cáo về chínhsách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng theo quy định báo cáo UBND Thành phố (qua SởLao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính).

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kếtquả thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng năm 2010 – 2012.

Trên đây là một số nội dung về côngtác quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và chính sách hỏa táng trên địa bànThành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xãnghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo);
- Sở: LĐTBXH, KHĐT, Tài chính;
- CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- LĐCSXH;
- Lưu: VT, Sơn (LĐCS).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc