BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2600/BXD-KTTC
V/v: Xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2006/TT-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Kính gửi : Bộ KH&ĐT,TC,UB dân tộc

Để kịp thời hướngdẫn các địa phương thực hiện việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặcbiệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 cho phù hợpvới các qui định của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về hướngdẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Bộ Xây dựng soạn thảoThông tư thay thế Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 như dự thảo kèm theo.Đề nghị Quí cơ quan có ý kiến bằng văn bản và gửi về Bộ Xây dựng trư ngày14/12/2007./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng