VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2600/VPCP-CN
V/v mở cảng cá Bến Đầm (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho tàu nước ngoài ra, vào làm hàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Thủy sản, Tài chính
- Cục Hàng hải Việt Nam,
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (công văn số 2246/UB .VP ngày 15 tháng 5 năm 2003); ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2370/GTVT-PC ngày 17 tháng 7 năm 2000); của Bộ Quốc phòng (công văn số 1423/ QP ngày 24 tháng 4 năm 2003) về việc cho phép tàu nước, ngoài ra, vào làm hàng tại cảng cá Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Cho phép Bộ Giao thông vận tải (cục Hàng hải Việt Nam) công bố mở cảng cá Bến Đầm, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để tàu trong và ngoài nước có trọng tải tới 2000 DWT được ra, vào làm hàng.

- Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tài chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với cảng này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thuỷ sản và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự