BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2600 TCT/NV7
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 147/CT-TQD ngày 12/6/2001của Cục thuế Tỉnh Hưng Yên về việc xác định thuế suất thuế GTGT đối với hoạtđộng nạo vét của Công ty Tàu cuốc và Xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Hoạt động nạo vét thuộc nhóm áp dụng thuếsuất thuế GTGT 5%:

Theo quy định tại Tiết n, Khoản 2, Điều 7 Nghịđịnh số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT thì hoạt động dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao, hồ (baogồm cả hoạt động nạo vét sông tự nhiên hay sông đào trong hệ thống thuỷ nông)trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc diện chịu thuế GTGT theo thuế suất5% và được áp dụng đối với khối lượng công trình hoàn thành trước ngày31/8/1999.

2/ Hoạt động nạo vét thuộc nhóm áp dụng thuếsuất thuế GTGT 10%:

Theo quy định tại Tiết q, Khoản 3, Điều 7 Nghịđịnh số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ nêu trên thì hoạt động nạovét luồng lạch, cảng sông, biển... không phục vụ sản xuất nông nghiệp thì chịumức thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với khối lượng công trình hoàn thànhtrước ngày 31/8/1999. Trường hợp đơn vị khi lập dự toán để đấu thầu, giao thầuvà thanh toán với các chủ dự án chỉ xác định thuế suất thuế GTGT 5%; Nay cơquan thuế kiểm tra xác định lại thuế suất thuế GTGT là 10% thì đơn vị phải làmviệc với chủ dự án để điều chỉnh lại dự toán theo thuế suất thuế GTGT 10%.Trường hợp nếu không điều chỉnh được thuế suất, đơn vị phải nộp đủ thuế GTGTtheo thuế suất GTGT 10%.

Theo quy định tại Điểm 14, Mục III, Thông tư số 106/1999/TT-BTCngày 30 tháng 8 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều củaNghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật GTGT thì hoạt động nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển đượcgiảm 50% thuế GTGT từ ngày 01/9/1999 và được áp dụng thuế suất 5% từ ngày 01/01/2001theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. Căn cứ đểxác định giảm 50% thuế GTGT theo quy định trên là:

- Hợp đồng kinh tế hợp pháp ký với khách hàngxác định rõ nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển.

- Hóa đơn thuế GTGT ghi rõ nội dung hoạt độngnạo vét, luồng lạch, cảng sông, cảng biển và các nội dung khác như hợp đồng đãký.

Căn cứ vào quy định của Luật thuế GTGT và hướngdẫn trên đây, Cục thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức quản lý và thu thuế theo đúng luậtđịnh./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến