BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2602/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam – Đức.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 6669/CT-TT7 HT ngày04/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về việc xác định cơ sởthường trú theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đức (sau đâygọi là Hiệp định) đối với Hợp đồng số BIMICO/JR 1205 ngày 09/5/2012 do Công tyCổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (sau đây gọi là Công ty) ký vớiRieckermann GmbH (có trụ sở tại Đức), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định cơ sở thường trútheo Hiệp định:

- Theo quy định của Hợp đồng sốBIMICO/JR 1205:

+ Bên bán (Rieckermann GmbH) sẽ thựchiện việc lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu bàn giao và huấn luyện cho nhân viênbên mua (Điểm 7.5, Điều 7).

+ Thời gian giao hàng FOB tại cảng ChâuÂu: 150 ngày tính từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (Điểm 6.1, Điều 6).

+ Thời gian dự kiến giao hàng DAP Khucông nghiệp Đất cuốc, tỉnh Bình Dương, Việt Nam: 185 ngày (Điểm 6.1, Điều 6).

+ Tổng thời gian thực hiện hợp đồng(từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi ký biên bản nghiệm thu): 210 ngày (Điểm 6.1,Điều 6).

- Khoản 3, Điều 5 (Cơ sở thường trú)của Hiệp định quy định: “3. Một địa điểm xây dựng hay công trình xây dựnghoặc lắp đặt sẽ tạo nên một cơ sở thường trú chỉ khi địa điểm hay công trình đókéo dài hơn 6 tháng.”

Theo các thông tin và quy định nêu trên,Rieckermann GmbH thực hiện hợp đồng với Công ty về việc cung cấp máy móc vàdịch vụ giám sát lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu bàn giao, huấn luyện cho nhân viêncủa Công ty được thực hiện trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tổng thời gianthực hiện hợp đồng (từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi ký biên bản nghiệmthu) là 210 ngày (hơn 6 tháng) nên việc thực hiện Hợp đồng với Công ty sẽ tạothành cơ sở thường trú của Rieckermann GmbH tại Việt Nam.

2. Về việc xác định nghĩa vụ thuế đốivới cơ sở thường trú:

Theo điểm 1 công văn này, do việc thựchiện Hợp đồng với Công ty sẽ tạo thành cơ sở thường trú của Rieckermann GmbHtại Việt Nam nên Rieckermann GmbH có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) tại Việt Nam đối với thu nhập thu được từ việc thực hiện Hợp đồng vớiCông ty. Việc xác định thu nhập chịu thuế của Rieckermann GmbH theo quy địnhcủa Hiệp định trong trường hợp này như sau:

Khoản 1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp)của Hiệp định quy định:

“1. Lợi tức của xí nghiệp tại mộtNước ký kết sẽ chỉ chịu thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hànhhoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tạiNước kia. Nếu xí nghiệp hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợitức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tứcphân bổ cho cơ sở thường trú đó.”

Khoản 2, Nghị định thư của Hiệp địnhquy định:

“2. Liên quan đến Điều 7

a. Tại một Nước ký kết nơi có đặttrụ sở thường trú, không có khoản lợi tức nào sẽ được phân bổ cho một công trìnhxây dựng hay dự án xây dựng hoặc dự án lắp ráp trừ các khoản lợi tức là kết quảcủa chính các hoạt động đó. Lợi tức phát sinh từ việc cung cấp máy móc hoặcthiết bị có liên quan đến các hoạt động nêu trên và do cơ sở thường trú chínhhoặc bất kỳ cơ sở thường trú nào khác của một xí nghiệp hoặc của một bên thứ bathực hiện sẽ không được phân bổ cho công trình xây dựng hay dự án xây dựng hoặclắp đặt đó.”

Theo các quy định nêu trên, thu nhậpRieckermann GmbH thu được từ việc cung cấp máy móc nhập khẩu cho Công ty theoHợp đồng số BIMICO/JR 1205 sẽ không được phân bổ cho cơ sở thường trú (dự ánlắp đặt máy BFS Jumbo và máy hàn lồng thép) mà Rieckermann GmbH có tại ViệtNam.

Ngoài ra, khi xử lý hồ sơ đề nghị miễnthuế theo Hiệp định của Rieckermann GmbH, đề nghị Cục Thuế lưu ý kiểm tra cáctờ khai hàng hóa nhập khẩu của Công ty để xác định đúng giá trị máy móc nhậpkhẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết và hướng dẫn Công ty thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luậtkhác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST (Bộ TC);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh