VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2604/VPCP-KGVX
V/v tham gia cuộc vận động "3 đủ"

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thànhlập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013), ngày 25 tháng3 năm 2013 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự buổi gặp mặt, đốithoại với 82 cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc và sinh viên Học viện Thanhthiếu niên Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ, Phó Thủ tưởng hoan nghênh các hoạt độngxã hội của ca sỹ Thái Thùy Linh và các cá nhân, tập thể đã vận động quyên gópquần áo ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục vàĐào tạo đã phát động cuộc vận động "3 đủ" (đủ ăn, đủ mặc, đủ sáchvở), giúp học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, yên tâm học tập.

Vì vậy, Phó Thủ tưởng khuyến khíchca sỹ Thái Thùy Linh và các cá nhân, tổ chức tích cực hưởng ứng, tham gia cuộcvận động "3 đủ" nêu trên. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điềukiện, hỗ trợ để ca sỹ và các cá nhân, tập thể tham gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểquý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ca sỹ Thái Thùy Linh, 182 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, các Vụ: TH, V.III, Cổng TTĐT;
Lưu: VT, KGVX(3), VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định