BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2605/TCT-KK
V/v theo dõi thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1067/CT-HCQTngày 15/05/2013 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về việc theo dõithông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, Khoản 2, Điều 15 Thôngtư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lýthuế về đăng ký thuế:

"Trường hợp người nộp thuếkhông còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xácđịnh được tung tích thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lậpbiên bản xác nhận về tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh củangười nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuếcủa ngành Thuế, thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợpcùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã sốthuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bảnhướng dẫn thi hành."

Căn cứ Quy chế xác định, thông báovà xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh ban hành kèmtheo Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/06/2006 của Tổng cục Thuế:

- Phần III hướng dẫn Thông báo cơsở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh:

"1/….Thông báo CSKD bỏ địa chỉkinh doanh không liên hệ với Cơ quan Thuế được gửi cho người đại diện hợp phápcủa CSKD, các sáng lập viên của CSKD, hoặc chủ CSKD (nếu có địa chỉ); đồng thờiCơ quan Thuế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh,truyền hình địa phương thông báo công khai nội dung thông báo CSKD bỏ địa chỉkinh doanh để các CSKD khác biết phòng ngừa và tránh bị lợi dụng.

2/ Đưa thông tin CSKD bỏ địa chỉkinh doanh lên Trang thông tin điện tử của ngành Thuế; nội dung thông tin gồm:tên CSKD, mã số thuế, ngày bỏ địa chỉ kinh doanh, số lượng hóa đơn, chứng từ(loại, mẫu, ký hiệu) CSKD chưa khai báo sử dụng với Cơ quan thuế tạm thời khôngcó giá trị sử dụng kê khai thuế, khấu trừ thuế GTGT để cán bộ thuế, các CSKD vàcác đơn vị tra cứu để biết và không sử dụng.

3/ Gửi thông báo cho các ngànhcó liên quan (Sở Kế hoạch Đầu tư, Viện kiểm sát, Công an) để phối hợp với Cơquan Thuế ngăn chặn và khắc phục hậu quả về thuế do CSKD bỏ địa chỉ kinh doanhgây ra."

- Điểm 2 Mục IV hướng dẫn đối vớicác cơ quan thuế có liên quan: "Thường xuyên tra cứu thông tin về CSKDbỏ địa chỉ kinh doanh trên Trang thông tin điện tử của ngành Thuế để nắm đượckịp thời các thông tin về CSKD đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh; các loạihóa đơn đã sử dụng bất hợp pháp và những hóa đơn, chứng từ tạm đình chỉ sử dụngtheo thông báo của Cơ quan Thuế quản lý CSKD bỏ địa chỉ kinh doanh để chỉ đạocác bộ phận chức năng kiểm soát phát hiện các CSKD sử dụng hóa đơn này

Căn cứ Điểm 1 Mục IV Phần II Quytrình quản lý đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày29/04/2009 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ Điểm 1.1.7 Mục I Phần II Quytrình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành theo Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Theo đó, trường hợp người nộp thuếbỏ địa chỉ kinh doanh thì căn cứ vào kết quả kiểm tra xác minh cơ sở kinh doanhkhông còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Cục Thuế phát hành thông báo cơ sởbỏ địa chỉ kinh doanh để gửi cho người đại diện hợp pháp, các sáng lập viênhoặc chủ cơ sở kinh doanh (nếu có địa chỉ); phối hợp cùng cơ quan nhà nước cóthẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;đồng thời cập nhật thông tin bỏ địa chỉ kinh doanh vào ứng dụng đăng ký thuế tậptrung (QLT-TNCN) và ứng dụng quản lý ấn chỉ (QLAC) để tự động cập nhật lên trangthông tin điện tử của ngành thuế.

Cơ quan thuế có liên quan thực hiệntra cứu người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh trên ứng dụng của ngành hoặc vàotrang thông tin điện tử ngành thuế để phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái