VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2605/VPCP-KTTH
V/v tổ điều hành thị trường trong nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 2083 TM/CSTNTN ngày 15 tháng 5 năm 2003) về Tổ điều hành thị trường trong nước. thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ khoan có ý kiến như sau:

1. Tiếp tục duy trì và kiện toàn về mặt tổ chức Tổ điều hành thị trường trong nước do Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành tổng hợp và quản lý sản xuất (thay cho Tổ nghiên cứu, xúc tiến hoạt động thương mại ở thị trường trong nước trước đây) để thực hiện các nhiệm vụ như trong công văn số 2083 TM/CSTNTN ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ Thương mại.

2. Thành phần của Tổ gồm: Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống kê và một số hiệp hội ngành hàng lớn. Tổ trưởng của Tổ là một đồng chí Thứ trưởng Bộ Thương mại.

3. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thương mại ra quyết định thành lập Tổ điều hành thị trường trong nước.

4. Kinh phí hoạt động của Tổ do Bộ Tài chính cấp hàng năm vào dự toán chi của Bộ Thương mại.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự