BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2607/BGDĐT-GDĐH
V/v: hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đạihọc, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐTngày 05 tháng 3 năm 2008 và Thông tư số 02/2009/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 2 năm2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệchính qui của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định các đối tượng được tuyểnthẳng và các đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng(ĐH, CĐ) năm 2009; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển thẳng:

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tạicác điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳnghệ chính quy.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy địnhtại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệchính quy.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sởgiáo dục và đào tạo trước ngày 18/6/2009. Trong túi hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu tại phụ lục số 1Công văn này);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải quốc gia, chứng nhận làthành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đạtgiải quốc tế về thể dục thể thao (TDTT), năng khiếu nghệ thuật.

 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2009;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thísinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơđăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo theo thời gian quy địnhcủa lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 đến hết ngày 10/4/2009(hoặc trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 11/4 đến 17/4/2009). Hồsơ gồm có:

 - Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu tại phụ lụcsố 2 Công văn này);

 - Bản sao giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn họcsinh giỏi quốc gia.

3. Lệ phí tuyển thẳng:

Lệ phí tuyển thẳng được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT / BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dụcvà Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sởgiáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ(trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhậphọc 5.000 đồng).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC ĐẠI HỌC,HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo:

a) Hướng dẫn các trường trung học phổ thông có thí sinh đạtgiải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu phụ lục số 1 Công văn này), phiếuđăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu phụ lục số 2 Công văn này).

b) Trước ngày 20/6/2009 gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳngkèm danh sách thí sinh (theo mẫu phụ lục số 3 Công văn này) về các trường nơithí sinh đăng ký tuyển thẳng.

c) Thu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và lập danh sách(theo mẫu phục lục số 4 Công văn này) gửi về các trường nơi thí sinh đăng ký ưutiên xét tuyển theo lịch thời gian bàn giao hồ sơ tuyển sinh của Bộ Giáo dục vàĐào tạo (các trường phía Bắc bàn giao hồ sơ ngày 5/5, phía Nam ngày 7/5/2009).

2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường đại họcvà cao đẳng:

a) Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng (gọichung là các trường) xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển(về môn, loại giải, số lượng... ) của trường mình trên cơ sở quy chế tuyển sinhhiện hành và thông báo công khai cho thí sinh trước ngày 30 tháng 3 năm 2009trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi chuyển phát nhanh, hoặcFAX về Bộ (Vụ Giáo dục Đại học) những thông tin trên.

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT trướcngày 30/6/2009.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh diện ưu tiên xét tuyểnđã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc cấp giấy chứngnhận kết quả thi (theo mẫu phụ lục số 5 Công văn này) cho những thí sinh cónguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác.

d) Báo cáo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Bộ (VụGiáo dục Đại học) và thông báo cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày20/8/2009.

Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trườngđại học, cao đẳng triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của văn bản này.Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dụcĐại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại (04) 38.692.392, fax (04) 8681550,E.mal: dtduy@moet.gov.vn; ndtrung@moet.gov.vn ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2009;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long