TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2607/CT-TTHT
V/v: lập hóa đơn

TP. HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bưu Điện
Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM
MST: 0300464683

Trả lời văn thư số 495/CV-POT ngày 22/4/2013 của Công ty vềviệc lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai,hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòilại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơncủa hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dunglập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồithường giữa hai bên (nếu có).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty năm 2010 đã lập và xuất giao hóa đơn của hàng hóa nhập khẩuủy thác cho khách hàng, đến nay hai bên phát hiện ghi sai số hợp đồng và ghi thiếu thuế suất thì Công ty và đơn vị ủy thác nhập lập biên bản thu hồi hóa đơnlập sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới phảighi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay hóa đơn số... ngày...tháng... năm. Hóa đơn này làm căn cứđể Công ty và khách hàng kê khai, điều chỉnh theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
886-112002ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga