BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2608TCT/NV3
V/v phân loại mã số mặt hàng máy thu

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị điện tử chuyên dụng

Trả lời công văn số 22/2003/CV ngày 28/5/2003 của Công ty TNHH Thiết bị điện tử chuyên dụng về việc phân loại mã số mặt hàng máy thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ /BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, thì:

Máy thu thuộc nhóm 8527, tuỳ theo cấu tạo, đặc điểm, phạm vi sử dụng được phân loại và có mức thuế suất thuế nhập khẩu như sau:

- Máy thu xách tay dùng để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin, thiết bị báo hiệu và nhắn tin, thuộc mã số 8527.90.10, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15% (mười lăm phần trăm);

- Máy thu tín hiệu cấp cứu từ tầu thuyền hoặc máy bay, mã số 8527.90.92, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15 % (mười lăm phần trăm).

- Máy thu loại khác (trừ các máy thu nói trên), thuộc nhóm 8527, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40% (bốn mươi phần trăm).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thiết bị điện tử chuyên dụng được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An