BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 261/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH công nghiệp Hai Leck (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 682/SKHĐT-ĐKĐT ngày 28/01/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đềnghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH công nghiệp Hai Leck (Việt Nam).Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu đầu tư thành lậpdoanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công cơ khí xây dựng;thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; lắp đặt thiết bị điện côngtrình dân dụng, công nghiệp thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầutư theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Do đây là loại hình dịch vụ kinh doanh,vì vậy thời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.

2. Chủ đầu tư là Công ty HaiLeck Engineering (Private) Limited được thành lập theo pháp luật Singapore cóchức năng kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thànhlập tại Việt Nam. Các tài liệu pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnhsự theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnhvực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủđiều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luậtvề xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bảncho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõihoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩmquyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh