CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 261/CP-ĐMĐN
V/v phê duyệt danh mục DNNN và bộ phận DNNN thực hiện CPH giai đoạn 2003-2005

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam tại tờ trình số 146/TCCB-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2002 về đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2002 đến 2005, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6943 BKH/DN ngày 31 tháng 10 năm 2002), Tài chính (công văn số 13135 TC/TCDN ngày 03 tháng 12 năm 2002), Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 3792/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 31 tháng 10 năm 2002), Nội vụ (công văn số 627/BNV-TCBC ngày 01 tháng 11 năm 2002). Ban Kinh tế Trung ương (công văn số 449 CV/KTTW ngày 28 tháng 10 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc danh mục doanh nghiệp nhà nước và bộ phận doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2003-2005 như phụ lục kèm theo.

Tổng công ty triển khai thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp này không phải chờ việc thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế.

2. Việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước, hợp nhất doanh nghiệp nhà nước để hình thành doanh nghiệp nhà nước mới, chuyển doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty thành doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập phải thực hiện theo đúng qui định hiện hành về thành lập mới doanh nghiệp nhà nước.

3. Bộ Bưu chính Viễn thông chỉ đạo Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm hình thành tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực viễn thông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ GIAI ĐOẠN 2003-2005
(Kèm theo Công văn: 261/ CP-đmdn ngày 11 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ)

I. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, NHÀ NƯỚC GIỮ CỔ PHẦN 51% TRỞ LÊN:

Thực hiện năm 2003:

1. Nhà máy Thiết bị bưu điện,

2. Nhà máy Vật liệu bưu điện,

3. Xí nghiệp In bưu điện,

4. Công ty Vật tư bưu điện 2,

5. Công ty Công trình Bưu điện,

6. Công ty Tư vấn xây dựng và phát triển bưu điện

7. Công ty Thiết bị điện thoại,

8. Công ty Xây dựng bưu điện,

9. Công ty Vật liệu xây dựng bưu điện,

10. Xí nghiệp Khoa học sản xuất thiết bị thông tin II,

11. Công ty Công trình Bưu điện (thuộc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh)

Thực hiện năm 2004:

1. Công ty Vật tư Bưu điện 1,

II. BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, KHI BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU NHÀ NƯỚC GIỮ CỔ PHẦN THẤP NHẤT 51%:

Thực hiện năm 2003:

1. Công ty Xây lắp và phát triển (thuộc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh)

III. BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, KHI BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU NHÀ NƯỚC KHÔNG NẮM GIỮ CỔ PHẦN CHI PHỐI:

1. Công ty Thiết kế bưu điện Hà Nội (thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội),

2. Trung tâm Niên giám điện thoại và Những trang vàng (thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội),

3. Công ty Xây lắp Bưu điện Hải Phòng (thuộc Bưu điện thành phố Hải Phòng),

4. Công ty Thiết kế bưu điện Hải Phòng (thuộc Bưu điện thành phố Hải Phòng),

5. Công ty Thiết kế bưu điện (thuộc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh)

6.Trung tâm Niên giám điện thoại và Những trang vàng (thuộc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh),

7. Công ty Thiết kế xây dựng bưu điện (thuộc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng),

8. Công ty Xây lắp phát triển (thuộc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng),

9. Công ty Xây lắp Bưu điện (thuộc Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu),

10. Công ty Xây lắp Bưu điện Cần Thơ (thuộc Bưu điện tỉnh Cần Thơ),

11. Công ty Xây lắp Bưu điện Bạc Liêu (thuộc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu),

12. Công ty Xây lắp Bưu điện Đồng Tháp (thuộc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp).